Narodowy Fundusz Zdrowia

Nasze usługi

Reha Medica realizuje wysokospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego kierowane są w szczególności osoby:

 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu,
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa),
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • z nieprawidłowym rozwojem, psychomotorycznym,
 • z wadami rozwojowymi wielu układów.

 

Program rehabilitacji obejmuje:

 • prowadzenie indywidualnych form usprawniania, terapii i stymulacji rozwoju dziecka metodami  neurofizjologicznym,
 • fizykoterapię,
 • hydroterapię,
 • masaż,
 • terapię zajęciową,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię psychologiczna,
 • edukację rodziny, profilaktykę,
 • integrację sensoryczną.

Skierowanie wystawia:

 • lekarz z oddziału lub poradni: neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej,
 • lekarz POZ.

Rehabilitacja w Reha Medica / Oddziale dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

[W tym dla określonych grup pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu].

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Skierowanie wystawia:

 • lekarz oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, ginekologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,
 • lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Zasady przyjęć:

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00.

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta:

 • imię  i nazwisko,
 • nr PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • telefon kontaktowy lub adres e-mail.

Pacjenci zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Osoba dokonująca rejestracji podaje termin i godzinę zabiegów.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia, wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • rozpoznanie w języku polskim,
 • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD – 10,
 • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację,
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo – oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków), mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,
 • zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu,
 • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania,
 • świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Reha Medica w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzi rehabilitację w warunkach domowych dla pacjentów, którzy nie mogą uczestniczyć i skorzystać z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

Świadczenia udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – ocena stopnia niepełnosprawności; warunku tego nie stosuje się wobec osób do ukończenia 18. roku życia),
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia,
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji,
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, nie więcej niż pięć zabiegów dziennie.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego.

Skierowanie na zabiegi w warunkach domowych wystawia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego,
 • lekarze specjaliści: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii, neurochirurgii,
 • lekarze ze specjalizacją I stopnia i lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinach j.w.

W Reha Medica oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie neurologopedii i logopedii ogólnej.

Nasz zespół przygotowany jest do pracy z każdego rodzaju problemem z zakresu zaburzeń komunikacyjnych. Prowadzimy działania diagnostyczne i terapeutyczne u osób, które z różnych przyczyn mają zaburzenia mowy utrudniające im komunikowanie się z innymi. 

Pomoc logopedyczna jest skierowana do osób w różnym wieku, od niemowląt do osób dorosłych , posiadających różnego typu zaburzenia mowy i artykulacji wynikające m.in. z wad zgryzu, rozszczepienia podniebienia, uszkodzenia słuchu czy też upośledzenia umysłowego.

 

Poradnia Reha Medica oferuje m.in.:

 • diagnozę i terapię zaburzeń mowy,
 • diagnozę procesów neurologopedycznych,
 • diagnozę zaburzeń procesów funkcji pokarmowych,
 • korektę wad wymowy,
 • terapię jąkania,
 • diagnozę i terapię dysleksji,
 • stymulowanie rozwoju mowy,
 • terapię opóźnionego i niezakończonego rozwoju mowy,
 • terapię poudarową
 • wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • terapię w dyzartrii, alalii, niedosłuchu, oligofazji,
 • wspomaganie rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Metody, którymi pracujemy w naszych gabinetach są zawsze dobierane odpowiednio do wieku i umiejętności pacjenta. Każde zajęcia są dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu, by w jak największym stopniu zrealizować założone cele, które z kolei wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego pacjenta.

Do poradni logopedycznej w Reha Medica wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

W poradni psychologicznej Reha Medica oferujemy kompleksowe wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, rodzin oraz par.

Psycholodzy i psychoterapeuci wykonują zadania diagnostyczne i terapeutyczne, kontynuują opiekę psychologiczną pacjentów po zakończonej hospitalizacji, a także otaczają nią dzieci i młodzież oraz ich rodziców.

W poradni psychologicznej macie Państwo możliwość uzyskania pomocy w przypadkach kryzysu emocjonalnego spowodowanego sytuacją osobistą lub zawodową, problemami rodzinnymi czy utratą osoby bliskiej.

W szczególności prowadzimy psychoterapię obejmującą:

 • zaburzenia lękowe: napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD),  różnego rodzaju fobie, zespół stresu pourazowego,
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość,  niecierpliwość, wewnętrzny niepokój, chwiejność emocjonalną, zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości,
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • doświadczenie przemocy i wykorzystania seksualnego,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwszą (czasami trudne) miłości i przeżytego zawodu,
 • depresję,
 • moczenie nocne,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • myśli i próby samobójcze,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia jedzenia (anoreksja, bulimia),
 • uzależnienia (np. od komputera),
 • trudności w nauce, problemy z  koncentracją,
 • specyficzne trudności szkolne: dysleksję, dysgrafię, dysortografię,  dyskalkulię.
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Zespół specjalistów pracujących w naszych poradniach to wykwalifikowani psychologowie ,  psychoterapeuci z dużym doświadczeniem klinicznym. Dodatkowo, nasi terapeuci oferują  wsparcie wychowawcze, a także porady psychologiczne dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

W przypadkach zaburzeń zdiagnozowanych przez lekarza neurologa lub lekarza psychiatrę pacjent kierowany jest do psychologa celem przeprowadzenia całościowej diagnozy neuropsychologicznej.

Diagnoza neuropsychologiczna:

 • pełna ocena sprawności poznawczej (m.in. uwagi, funkcji mneftycznych, językowych, wykonawczych, wzrokowo-przestrzennych) pacjentów po przebytych udarach mózgu, urazach mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych,
 • diagnoza różnicowa otępienia.

Terapia neuropsychologiczna

Dedykowana pacjentom z różnego rodzaju deficytami poznawczo-emocjonalnymi powstałymi w następstwie przebytych udarów mózgu, urazów mózgowych, po zabiegach neurochirurgicznych oraz w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych.

Do poradni psychologicznej w Reha Medica wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

W ramach poradni rehabilitacyjnej w Reha Medica wykonywana jest diagnostyka i leczenie pacjentów z różnymi rodzajami schorzeń, m.in. o podłożu ortopedycznym, reumatologicznym czy neurologicznym, takich jak:

 • zespoły bólowe kręgosłupa oraz stawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, pourazowych i urazów przeciążeniowych,
 • schorzenia narządu ruchu oraz inne układowe schorzenia,
 • wady nabyte, wady urazowe układu kostno-mięśniowego,
 • dysfunkcje narządu ruchu pochodzenia neurogennego, w tym późne następstwa udarów mózgu, stwardnienia rozsianego, uszkodzenie nerwów obwodowych,
 • zespoły przeciążeniowe stawów i kręgosłupa: łokieć tenisisty, łokieć golfisty, zespoły bólowe barku, zespoły cieśni nadgarstka,
 • choroby wieku podeszłego.

Przyjmujemy także pacjentów na konsultacje pohospitalizacyjne w celu przywrócenia maksymalnej sprawności po leczeniu szpitalnym.

W poradni rehabilitacji, lekarze specjaliści dobierają odpowiedni sposób leczenia, poprzez dopasowanie do potrzeb pacjenta cykli i rodzaju metod. W uzasadnionych przypadkach kierują pacjenta na leczenie w ramach naszego ośrodka rehabilitacji dziennej.

Do poradni rehabilitacji w Reha Medica wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

W gabinetach rehabilitacji czekają na Państwa nasi doświadczeni, pracujący z pasją i ponadprzeciętym zaangażowaniem fizjoterapeuci.

Terapeuci projektują indywidualne, złożone terapie, które w jak największym stopniu i jak najkrótszym czasie mają za zadanie przywrócić bądź w znacznym stopniu poprawić sprawność pacjenta i złagodzić ból.

Oferujemy Państwu pomoc w:

 • rehabilitacji bólu (m.in. kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych, barków, łokci tenisisty i golfisty, zespół cieśni kanału nadgarstka, ból bioder, kolan, stawu skokowego, ścięgna Achillesa, ostrogi piętowej, rozcięgna piętowego),
 • rehabilitacji ortopedycznej, przed- i pooperacyjnej,
 • rehabilitacji neurologicznej (udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, neuropatie, dyskopatie, uszkodzenia nerwów obwodowych),
 • rehabilitacji reumatologicznej (reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie stawów z zajęciem kręgosłupa, zapalenie wielomięśniowe, martwice i choroby zapalne naczyń),
 • rehabilitacji dzieci i niemowląt,
 • korekcie wad postawy.

Do gabinetu rehabilitacji w Reha Medica wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.