Reha Medica dołącza do programu: Innowacja „Model DOM”

Reha Medica dołącza do programu: Innowacja „Model DOM”

Nowy program: Innowacja „Model DOM”

Centrum Reha Medica dołączyło do programu: Innowacja „Model DOM”. Projekt koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku.

Reha Medica znalazła się w gronie nie mniej niż 15 Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) realizujących program innowacji społecznej, opracowanej w prowadzonym przez DGA S.A. Inkubatorze Innowacji Społecznych Wielkich Jutra.

Cel Projektu

Głównym celem Programu jest wzmocnienie roli i umiejętności opiekunów dzieci onkologicznych, które przyczyniają się do poprawy ich jakości życia w trakcie i po zakończeniu leczenia. Celem pośrednim jest wzrost wiedzy i świadomości lokalnych pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli i uczniów na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich opiekunów.

Etapy działań

Pierwszy etap to praca z rodziną w placówce medycznej, mająca na celu przygotowanie do opuszczenia stałego lub tymczasowego szpitala oraz współpraca z psychologiem szpitalnym, który pracował z dzieckiem i jego opiekunem.

Kolejnym krokiem będzie praca z rodziną w domu, opieka nad rodziną w początkowym okresie adaptacji oraz współpraca z psychologiem szpitalnym, który pracował z dzieckiem i jego rodziną, weryfikacja w środowisku rodzinnym wstępnej diagnozy, nawiązanie współpracy z lokalnym psychologiem/pedagogiem/terapeutą (w zależności od potrzeb), stopniowe przekazanie rodziny lokalnemu środowisku pod obserwacją psychologa szpitalnego. Etap ten kończy przygotowanie indywidualnego planu pracy opartego o zdiagnozowane zasoby dla rodziny objętej wsparciem.

Końcową fazą projektu będzie praca rodziny w domu. Etap ten polega na wdrażaniu przez rodzinę przygotowanego rozwiązania przy współpracy z psychologiem lokalnym lub innym specjalistą, lokalnymi instytucjami wspierającymi rodziny/opiekunów pod opieką psychologa szpitalnego (ewentualne konsultacje, porady, wsparcie itd.), wdrażanie treningu kompetencji rodzicielskich lub treningu ekonomicznego. Realizowany również będzie monitoring zmiany postaw oraz umiejętności u rodziców/opiekunów dzieci.